Математика (гр. ???????ылым, білім, о?у; ???????????білуге ??штарлы?) — ?лдебір ?лемні? санды? ?атынастары мен ке?істіктік формаларын, пішіндерін ?лшейтін, оны? ішінде — структуралар, ?згерістер, белгісіздік ж?ніндегі ?ылым. Ол абстрактілендіру ж?не логикалы? ?орыту: есептеу, санау, ?лшеу ж?не физикалы? н?рселерді ж?йелі т?рде орны?тыру, бейнелеу мен ?згерістерді о?ыту ар?ылы к?рініс табады.

Математиктер жа?а т?жырымдамаларды сипаттайтын осы т?сніктерді ретімен та?далып алын?ан аксиомалар мен аны?тамаларды пайдалана ?орыта отырып зерттейді.